University of Heidelberg

Uttam Budhathoki

Name Uttam Budhathoki   photo
Registration-ID 332  
Gender Male  
Nationality Nepal  
Mobility Postdoc: 6 months  
Home institution Kathmandu University Nepal  
Field of interest Biology  

back
M.Winckler, M.Diener, 
Last Update: 05.10.2016